ΤΟΜΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Kαραγκούνης & Συνεργάτες έχει μεταξύ άλλων εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων δικαστικής και συμβουλευτικής φύσεως με  αντικείμενο την Εμπορική Αντιπροσωπεία,  τη Διανομή και τη Δικαιόχρηση.  

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Kαραγκούνης & Συνεργάτες δραστηριοποιείται στο δίκαιο του ανταγωνισμού, ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,  ο καθορισμός τιμών, το  αθέμιτο εμπόριο.

Το δικηγορικό γραφείο  Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της Διαιτησίας. 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διατηρεί τμήμα που ασχολείται με τη διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία με εξαιρετικά αποτελέσματα στη διαχείριση τέτοιου είδους υποθέσεων. Εκπροσωπεί ελληνικά και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων καθώς και μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Το Δίκαιο επιχειρήσεων αποτελείται από διάφορους τομείς δικαίου όπως το Εταιρικό, το Eμπορικό γενικά, τις εμπορικές συμβάσεις, την Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, το Δίκαιο των Σημάτων, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, το Φορολογικό, το Εργατικό, θέματα σχετικά με την ακίνητη περιουσία, Πτωχευτικό – εξυγίανση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα τομέα δικαίου που εξετάζει ζητήματα σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.