ΝΕΑ

Στις 14 Μαΐου 2019 ο κ. Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (ConstantinKARAGOUNIS), εκπροσωπώντας τα δικηγορικά γραφεία KARAGOUNIS & PARTNERS και Lmt Avocats, συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο Παρίσι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γαλλίας-Ελλάδος και την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία. Το θέμα της ημερίδας  ήταν "Ευκαιρίες επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα - Η κατάλληλη στιγμή για επενδύσεις". Ο κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (KARAGOUNIS), Γενικός Γραμματέας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου-CCIFG και Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής αναφέρθηκε στα φορολογικά ζητήματα των επενδύσεων σε ακίνητα.

Atelier Paris
Δείτε εδώ

Ο νόμος 4336/2015 ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου 2015 από την Ελληνική Βουλή, και περιλαμβάνει συνταξιοδοτικές διατάξεις και Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας καθώς και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 

"Το δικονοµικό δίκαιο λειτουργικά και τελολογικά έχει µια βοηθητική ή εξυπηρετική λειτουργία απέναντι στο ουσιαστικό δίκαιο, αφού κύριος σκοπός της πολιτικής δίκης είναι η προστασία των ουσιαστικών δικαιωµάτων, η οποία πραγµατοποιείται µε την αναγνώριση, ενδεχοµένως τη διάπλαση, όπως επίσης και την πραγµάτωση τους. Βασική προϋπόθεση για να επιτελέσει η πολιτική δίκη τον ανωτέρω σκοπό της είναι η έκδοση ορθής και δίκαιας αποφάσεως, σε συνδυασµό όµως µε την ανάγκη για απονοµή της δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο µε βάση την αρχή της οικονοµίας της δίκης."

Με την εν λόγω ρύθμιση ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 82/891/ΕΟΚ, 2011/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) 648/2012, που μέχρι σήμερα διέπονταν από τις εθνικές ρυθμίσεις των κρατών μελών.


Ο νόμος 4334/2015 ψηφίστηκε την 15η  Ιουλίου 2015 από την Ελληνική Βουλή σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 παρέχοντας πολιτικές δεσμεύσεις  με τη μορφή της επείγουσας νομοθεσίας σχετικά με φορολογικά θέματα, αύξηση του ΦΠΑ σε διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα στην Ελλάδα, μέτρα προς εξασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος αναδιοργάνωσης του συστήματος συνταξιοδότησης  καθώς και νομικές προβλέψεις αναφορικά με το σύστημα της Στατιστικής Υπηρεσίας  (ΕΛΣΤΑΤ). Ακολουθεί μία σύντομη ανάλυση της νομοθεσίας που εισήχθη αναφορικά με τα δύο πρώτα θέματα (φορολογικό και συνταξιοδοτικό).